APPLICATION FOR THE POST OF SUB-INSPECTOR (INDIA RESERVE BATTALION) - 2016

¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (EArAiÀiÁ j¸Àªïð ¨ÉmÁ°AiÀÄ£ï) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð - 2016
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå. 43/£ÉêÀÄPÁw-2/2015-16, ¢£ÁAPÀ: 18/01/2016
Only Hyderabad - Karnataka Region Reserved Candidates are eligible to apply
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 

WELCOME TO KARNATAKA STATE POLICE RECRUITMENT - 2016

SUB-INSPECTOR (INDIA RESERVE BATTALION) POLICE RECRUITMENT - 2016

POST NAME: Sub-Inspector (IRB) - 2016

Final Selection List has been Uploaded
News & Events
Final Selection List

Medical Examination Fixed on 28.09.2016

Medical Examination Call letter has been uploaded for SUB-INSPECTOR (INDIA RESERVE BATTALION) - 2016, Download (from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter

Provisional Selection List

Viva Voce Examination Fixed on 22.08.2016

Viva Voce Examination Call letter has been uploaded for SUB-INSPECTOR (INDIA RESERVE BATTALION) - 2016, Download (from My Applications) and attend the Viva Voce Examination as per the schedule mentioned in Call Letter

Final Key Answer
Provisional Key Answer A , B , C , D , E

WRITTEN EXAMNATION FIXED ON 26/06/2016

Written Examination Call letter has been uploaded for SUB-INSPECTOR (IRB) (HK) – 2016, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter
Written Examination Centre : POLICE TRAINING COLLEGE, NAGANHALLI, KALABURAGI
KSRP-RECRUITMENT-2016 ET/PST Re-Schedule from (04/05/2016 to 05/05/2016) to (13/06/2016 to 14/06/2016) Re-Generate the call letter.Download(From My Application link) & attend the ET-PST Examination as per the schedule mentioned in the call letter( Kalaburagi Unit Only)
Corrigendum for Notification
ET / PST Call letter has been uploaded for Sub-Inspector (IRB) - 2016 , Download (from My Applications)
and attend the ET / PST Call letter as per the schedule mentioned in Call Letter
ET / PST Schedule Details
Sl.No Ground Name Start Date End date
01 District Parade Ground, Kalaburagi. 02-May-2016 03-May-2016
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF FILLING OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
25 / 01 / 2016
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
23 / 02 / 2016
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
24 / 02 / 2016
 
 

RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ

ET & PST

WRITTEN EXAMINATION

VIVA-VOCE

AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw

POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  AGE CONSIDERATION DATE ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
SI-IRB
(HK Region)
GM AGE DATE AGE DATE OVERAGE UNDERAGE

23 / 02 / 2016

Know Your Age
21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
23-02-1995 26 YEARS
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
23-02-1990 22/02/1990 and Before 24/02/1995 and After
BORN BETWEEN 23.02.1995 AND 23.02.1990 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A 3B 21 YEARS
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
23-02-1995 28 YEARS
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
23-02-1988 22/02/1988 and Before 24/02/1995 and After
BORN BETWEEN 23.02.1995 AND 23.02.1988 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FOR INSERVICE CANDIDATE
GM     35 YEARS
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
23/02/1981 22/02/1981  
BORN BETWEEN 23.02.1981 AND 23.02.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A 3B   40 YEARS
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
23/02/1976 22/02/1976  
BORN BETWEEN 23.02.1976 AND 23.02.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 23/02/2016 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligible to apply.
 
 

FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ

SI-IRB
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
 

EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ

SI-IRB (HK Region)
  • Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT
 

ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST

ENDURANCE TEST
FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING,INSERVICE (MEN ))
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SI-IRB
(HK Region)
2KM Run 10 Minutes
Long Jump
OR
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chance only)
1.20Mtrs (In 3 chance only)
Shotput (7.26 Kg) 5.60 Mtrs (In 3 chance only)
PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET
Candidate only
HEIGHT 170 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
ENDURANCE TEST
FOR INSERVICE ( MEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
SI-IRB
(HK Region)
1km Run for Inservice Men 4 Minutes
Long Jump
OR
High Jump
Inservice Men : 3.20 Mtrs
Inservice Men : 1 Mtrs
Shotput Inservice Men : 7.26 KG : 4.50 Mtrs
PHYSICAL STANDARD
  ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT
Inservice Men : 168cm
CHEST
(For Men Only)
86 Cms - When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
Inservice
 

HYDERABAD-KARNATAKA / ºÉÊzÁæ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀ

01 Under Article 371(J) of Constitution of India covered Districts / ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA«zsÁ£ÀzÀ CrAiÀÄ PÀ®A 371(eÉ)gÀ CrAiÀÄ°è §gÀĪÀAvÀºÀ f¯ÉèUÀ¼ÀÄ
1.Bellary 2. Bidar 3. kalaburagi 4. Koppal 5. Raichur and 6.Yadgir / 1.§¼Áîj 2. ©ÃzÀgï 3. UÀÄ®âUÀð, 4. PÉÆ¥Àà¼ï 5. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6. AiÀiÁzïVj
02 The following may be the basis to issue the eligibility certificate to prove the claim an individual as a local person.
M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÀåQÛ JAzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉèêÀÄ£ÀÄß gÀÄdĪÁvÀÄ ¥Àr¸À®Ä CºÀðvÁ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä F ªÀÄÄA¢£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß DzsÁgÀªÁVlÄÖPÉƼÀÀÄzÀÄ.
d£À£À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Birth Certificate: or
ªÁ¸À¸ÀܼÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ, CxÀªÁ  /  Residence Certificate: or
ªÁå¸ÀAUÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Study Certificate : or
«ªÁºÀ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ,CxÀªÁ  /  Marriage Certificate : or
¸ÀéUÁæªÀÄ ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ  /  Certificate of Home town(or Place) : or
ªÁgÀ¸À ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ , CxÀªÁ   /   Warsa Certificate

HK Region Reserved Posts

Sl No Post Direct (Men) Inservice (Men) Classification Total
1 SI-IRB (HK Region) 07 01 Classification 08